Batman Valiliği
Batman Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Batman Valiliği
Batman Valiliği
Kuruluş ve Görevler

                                              Görev ve Yetkiler

-    Yerleşme,Yapılaşma ve Çevreye dair İmar,Çevre,Yapı uygulamalarını izlemek ve denetlemek

-   Çevrenin korunması, iyileştirilmesini ve çevre kirliliğinin önlenmesi için uygulama esaslarının    tespiti,izlenmesi ile ilgi,li iş ve işlemleri yapmak.

-    Mülkiyeti Kamuya ait olan arsa ve araziler üzerinde yapılacak olan yapılarda; Milli Güvenliğe Dair Tesisler,Askeri Yasak Bölgeler,Genel Sığınak Alanları,Özel Güvenlik Bölgeleri,Enerji ve Telekomünikasyon Tesislerine ilişkin, Harita ,plan,parselasyon planlarını ve değişikliklerini Resen yapmak,yaptırmak,onaylamak ve “Resen Ruhsat ve Yapı Kullanma İzni” vermek.

-    Mahalli İdarelerin Plan kararlarının uygunluğunu denetlemek.

 Kamu kurum ve Kuruluşlarına ait ;

    a) Bina ve Tesislerin İhtiyaç Proğramlarını hazırlamak,

    b) Her türlü Etüd,Proje ve Maliyet hesaplarını yapmak ve yaptırmak,

   c) İnşa,Güçlendirme,Tadil ve Esaslı Onarımlarınıyapmak,yaptırmak,denetlemek ve denetlenmesini sağlamak.

-    Yapı Denetimi;(4708 Sayılı yapı Denetimi Kanun ile kendisine verilen Yapı Denetimi uygulamaları dahilinde ilimizdeki Yapı Denetim firmalarını denetlemek,Yapı Denetim firmalarının Denetlediği Yapıların şantiye denetimlerini yapmak ilgili idareleri; (İl Özel İdaresi,Belediyeler,Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü v.s Bilgilendirmek ve uygulamalar hakkında bilgi alış verişinde bulunmak.

-   Yapılarda Enerji verimliliği uygulamalarını yapmak,yönetmek,izlemek.

-   Yapı malzemelerinin denetimini ve uygunluk değerlendirmesine ilişkin iş ve işlemleri yapmak.

-  5543 Sayılı İskan Kanunu ile ilgili Bakanlığımıza verilen görevleri yürütmak.

-   Yapı Kooperatifliği ile ilgili iş ve işlemleri yapmak.

  Mahalli İdarelere(Belediyeler) İdari ve Teknik destek sağlamak.

-   Mevzuatla ilgili verilen diğer görevleri yapmak.