Batman Valiliği
Batman Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Batman Valiliği
Batman Valiliği

Gercüş Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliğinden Kiraya Verilecek Taşınmaz İlanı

21 Temmuz 2020

                                                                                   İLAN

                                                                GERCÜŞ KAYMAKAMLIĞI

                                                            MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNDEN

                                                    KİRAYA VERİLECEK TAŞINMAZIN

Sıra No

Taşınmaz No

Mah/Köyü

Ada

Parsel

Yüzölçümü / Kiraya verilecek Yüzölçümü(m2)

Hazine Payı

Cinsi

İmar Durumu

İlk Yıl Tahmini Kira Bedeli (TL)

Geçici Teminat Miktarı (TL)

İhale Tarihi

Saati

 

1

72030103696 (73/A nolu dükkan)

Bağlarbaşı  Mahallesi             

104

25

1.906,56 m2 /38,00 m2

Tam

Arsa

İmarlı

5.175,00

1.552,50 TL

07/08/2020

10:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             

 

1- Yukarda tapu kaydı ve nitelikleri belirtilen taşınmaz üzerindeki 1 adet dükkanın 5 (beş) yıl süreli kira ihalesi hizasında gösterilen tarih ve saatte 2886 sayılı Kanunun 45. Maddesi gereğince açık teklif usulü ile belirtilen tahmini bedel üzerinden Gercüş Hükümet Konağı Kat:1  adresinde bulunan Gercüş Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliği Odasında komisyon huzurunda yapılacaktır.

2- İhaleye iştirak etmek isteyenlerin;

  1. Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi (İkametgâh Belgesi) vermeleri,
  2. Tebligat için Türkiye'de adres gösteren belgeyi vermeleri,
  3. Geçici teminatı yatırmış olduklarına dair belgeyi (Geçici teminat olarak kabul edilecek değerler; a) Tedavüldeki Türk Parası, b) Mevduat veya katılım bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları (teminat mektuplarının limit içi ve süresiz olması ve teyid yazısı ile birlikte ibrazı gerekir), c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dâhil edilerek ihraç edilmiş ise, bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır.) vermeleri,
  4. Gerçek kişilerin T.C. Kimlik Numarasını, tüzel kişilerin ise Vergi Kimlik numarasını bildirmeleri,
  5. Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki (b), (c) ve (d) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri zorunludur.

3-  Kiralama ile ilgili şartname ve ekleri mesai saatleri içinde Gercüş Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliğine  müracaat edilerek bedelsiz olarak görülebilir.

4-Yukarıda belirtilen  taşınmaz üzerindeki 1 adet dükkanın yukarıda belirtilen ihale bilgileri üzerinden  kira ihalesi yapılacaktır.

5- İhale komisyonu gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

6-Posta ile yapılacak başvurularda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. Maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Ancak, postadan doğabilecek gecikmelerden dolayı idare ya da komisyon sorumlu değildir.

                                                                                                                 İLAN OLUNURFacebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır