Batman Valiliği
Batman Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Batman Valiliği
Batman Valiliği

BATMAN ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN (Milli Emlak Müdürlüğü) HURDA TAŞINIR MAL SATIŞI İHALE İLANI

29 Temmuz 2020

 

BATMAN ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN (Milli Emlak Müdürlüğü) HURDA TAŞINIR MAL SATIŞI İHALE İLANI

SIRA NO

TAŞINIR MALLARIN BULUNDUĞU KURUM/ADRES

TAŞINIR MALLARIN NİTELİĞİ

TAŞINIR MALLARIN TAHMİNİ ADEDİ/KG

TAHMİNİ SATIŞ BEDELİ

GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ

İHALE TARİHİ

İHALE SAATİ

1-

1-Batman Valiliği(İdari Hizmetler Şube Müdürlüğü),

2-Batman Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü,

3-Batman İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğü,

4-Batman M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu,

5-Batman Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü,

6-Batman İluh Anadolu Lisesi müdürlüğü,

7-Batman İl Milli Eğitim Müdürlüğü,        

8-Batman Mehmet Emin Şimşek İlkokulu Müdürlüğü,

9-Batman Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

Muhtelif cins ve ebattaki hurda taşınır mallar

5.000,00 kg

5.000,00-TL

1.250,00-TL

14/08/2020

10:30

 1- Yukarıda bilgileri verilen muhtelif hurda malzemelerin satış ihalesi, hizasında gösterilen tarih, saat ve belirtilen tahmini bedel üzerinden, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 51/a maddesine göre Bayındır Mah. Cizre Cad. Cizre Bulvarı No:48 Merkez/Batman adresinde bulunan Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Toplantı Salonunda toplanacak olan İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır.

2- İhaleye katılacakların;                                                                                                                                                                                                                            

a) Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları,                                                                                                                                                                                                                                     

b) Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri,                                                                                                                                                                                                                                        

c) Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,                                                                                                                          

ç) Geçici teminatı yatırmış olmaları (2886 sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilen örneğine uygun olarak verilecek mevduat ve katılım bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları, tedavüldeki Türk Parası ve Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri), 4734 Sayılı Kanun Hükümlerine göre düzenlenen geçici teminat mektupları kabul edilmeyecektir.

d) İşin gereğine göre Batman Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce tespit edilecek diğer belgeleri vermeleri,                                                                                                                           

e) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki (b), (ç) ve (d) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri,

f) 10.9.2014 tarihli ve 29115 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği hükümlerine göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve/veya il müdürlüklerinden alınan izin ve/veya çevre lisansı belgesini ibraz etmeleri, şarttır.

5- Geçici teminatın Bankalardan alınacak " Geçici Teminat Mektubu" ile verilmesi halinde mektubun içeriğinin 2886 sayılı Kanunun 27. maddesi ve bu Kanun uyarınca yayımlanmış Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkındaki Yönetmeliğin 26. maddesi hükümlerinde belirtilen şartları taşıması ve süresiz olması gerekmektedir.

6- Taşınır malların satış şartnameleri ve ekleri, mesai saatleri içinde Batman Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünde (Milli Emlak Müdürlüğü) bedelsiz olarak görülebilir.

7- Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare ve komisyon bir sorumluluk kabul etmez.

8- Hurda taşınır malların satış bedeli, peşin olarak tahsil edilecektir.

9- Hurda taşınır mallar, mevcut halleri ile satılacaktır.

10- İhale komisyonu, gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

11- Bu ihaleye ilişkin bilgiler, www.batman.csb.gov.tr adresinden öğrenilebileceği gibi, detaylı bilgi için Bayındır Mah. Cizre Cad. Cizre Bulvarı No:48 Merkez/Batman adresinde bulunan Milli Emlak Müdürlüğüne ( Tel: 0488 213 30 11) başvurulabilir.                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                                                          

    İLAN OLUNURFacebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır