SAHA YÖNETİM VE İŞLETME SERTİFİKALARI HAKKINDA DUYURU
04 Ağustos 2017

 Maden atıklarının yönetimine ilişkin usul ve esasların belirlendiği "Maden Atıkları Yönetmeliği" 15.07.2015 tarihli ve 29417 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanmış ve 15.07.2017 tarihinde yürürlüğe girmiş olup, bu tarih itibarıyla maden atıklarının bertarafı ile ilgili iş ve işlemler söz konusu Yönetmelik hükümleri doğrultusunda gerçekleştirilecektir.

               Bu kapsamda, 26.03.2010 tarihli ve 27533 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanarak yürürlüğe giren "Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik" hükümleri doğrultusunda Bakanlığımızca düzenlenen 'Düzenli Depolama Tesisi Saha Yönetimi ve İşletme Eğitimi'ne maden işletmelerinde görev yapan personelin katılma zorunluluğu bulunmamaktadır. Maden atıklarının bertaraf edildiği tesisler ile ilgili eğitimler Bakanlığımızca Maden Atıkları Yönetmeliği kapsamında ayrıca düzenlenecektir. 

                 Kamuoyuna saygıyla duyurulur.