Batman İli, Merkez İlçesi
17 Ocak 2018

Batman İli, Merkez İlçesi, Yenişehir Mahallesi, Kuyubaşı Mevkii, Batman Emekliler Derneği 2. Etap 163 adet konut ve çevre düzenlemesi işinin uygulama sahasının yer aldığı Batman İli, Merkez İlçesi, Cigerlo Mahallesinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığının mülkiyetinde bulunan 1199 ada 3 parselde Trafo Alanı amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği teklifi 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 (ğ) bendi ile 3194 sayılı İmar Kanununun 9. Maddesi uyarınca Bakanlığımızca resen onaylanmış olup 17.01.2018 tarihinden  itibaren 30 (otuz) gün süre ile  Batman Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce askıya çıkarılmıştır.