Batman İli Hasankeyf İlçesi Yeni Yerleşim Alanı İmar Planı Değişikliği
22 Mart 2017

 

                                    İLAN

 

 

      ILISU Baraj Gölü altında kalacak tarihi Hasankeyf yerleşmesi için yeni önerilen yerleşme alanı, mevcut Hasankeyf’in Kuzeydoğusunda, Dicle Nehrinin karşı yakasında,  2 kilometrelik uzaklıktaki Raman Dağı eteğinde yer almaktadır. 

      Bakanlar Kurulu’nun 26.06.2006 tarih ve 10642 sayılı Kararı ile Yeni Yerleşim Alanı olarak belirlenen yaklaşık 305 ha’lık alanda, imar planları Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca hazırlanarak Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğü tarafından 3194 sayılı İmar Kanununun 9. maddesi uyarınca 21.08.2009 gün ve 5976 sayı ile onaylanmıştır. 

      Batman İli, Hasankeyf  İlçesi, Yeni Yerleşim Alanına ilişkin olarak hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği 644 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname Hükümleri ile 3194 sayılı İmar Kanununun 9. Maddesi uyarınca re-sen onaylanmış olup 22.03.2017 tarihinden itibaren 30 (otuz) gün süre ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce askıya çıkarılmıştır.